تبلیغات
ایمان و قدرت عشق"secret - گفته های بزرگان........ پند بگیریم
 
ایمان و قدرت عشق"secret
روزگاریست شیطان فریاد میزنداگر انسان دیدید خبرم کنید سجده خواهم کرد.
 
 
چهارشنبه 31 فروردین 1390 :: نویسنده : اسماعیل ابراهیمی
ارد بزرگ : آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی شک آموزگار آیندگان خواهد شد .

آنتونی رابینز : من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یکی ازاین افسانه ها در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد به دستگیریم.ارد بزرگ : آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار  تلاش نموده ایی .

آنتونی رابینز : در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود .ارد بزرگ : انتخاب امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این انتخاب می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .

آنتونی رابینز : من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست.ارد بزرگ : آدمی تنها زمانی اسیر رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .

آنتونی رابینز : اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم.ارد بزرگ : آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .

آنتونی رابینز : در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند.ارد بزرگ : دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .
کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به زاری و خفت است.

آنتونی رابینز : با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید .ارد بزرگ : دوستی با مشکلات و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست . باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست .

آنتونی رابینز : اگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ناراضی هستید، ( مثلاٌ در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل ) هم اکنون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید. ارد بزرگ : انتخاب می تواند درست و یا نادرست باشد . انتخابگری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به انتخاب راه درست کمک کند .

آنتونی رابینز : هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود .ارد بزرگ : آنکس رستاخیز و دگرگونی بزرگی را موجب می شود که پیشتر بارها  با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است. 

آنتونی رابینز : همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد.ارد بزرگ :  فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای کسب شان کشیده ایم .

آنتونی رابینز : باید خود را مقید کنیم که از اشتباههای خود پند بگیریم، نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم .ارد بزرگ :  در انتهای کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد  .

آنتونی رابینز :  اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در  آینده نیز آنهارا تکرار کنیم .ارد بزرگ : گاهی بن و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

آنتونی رابینز : شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است.ارد بزرگ :  کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند .

آنتونی رابینز : موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است.ارد بزرگ : پایداری و تلاش کلید هر قفل بسته ایست .

آنتونی رابینز : هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.    ارد بزرگ :  هدف ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . آرمانی که آدمی را به وجد نیاورد ، کسالت بار و خسته کننده است .

آنتونی رابینز : رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و  شوق باشد.ارد بزرگ : اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت .

آنتونی رابینز :  بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقیت وعملی شدن رویا های شما می آیند، اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا هدفهای خود را به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگربه مغز خود نیاموخته اید که آن چیز ها دارای اهمیت هستند .ارد بزرگ : به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست .

آنتونی رابینز : هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید.ارد بزرگ : یادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی ، بازمان می دارد .

آنتونی رابینز : رمز رسیدن به هدفها، شرطی کردن ذهن است . دست کم روزی دوبار ، هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید.ارد بزرگ : مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .

آنتونی رابینز : پشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است.ارد بزرگ : آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر آن ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید .

آنتونی رابینز : قابلیت انعطاف ، باعث می شود که نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید.ارد بزرگ :  آدم های هدفمند محبوبند ، چرا که نتیجه هدفمندی ، پاکی ست و پاکی مسیر محبوبیت .

آنتونی رابینز : مقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود . پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید.ارد بزرگ :  هدفمندان دارای دلدار ، فرهمندانند .

آنتونی رابینز : همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است  که روح ما به آن محتاج است .ارد بزرگ : گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود .

آنتونی رابینز : وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید که از این موانع ، قبلاٌ هم در زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده اید!ارد بزرگ :  سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و شکوهمند تر از جهان پیرامون مان است . کسانی را وارد  آن کنیم  که ارزشش را داشته باشند .

آنتونی رابینز : روح انسانی ، واقعاٌ تسخیر ناپذیر است.ارد بزرگ : آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .

آنتونی رابینز : قدرت اراده و میل به پیروزی ، موفقیت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن ، تنها هنگامی در شما بیدار می شود که بدانید چه می خواهید و باور داشته باشید که هیچ مشکل و مساله و مانعی  نمی تواند جلو شما را بگیرد .


ارد بزرگ : میزان وجود دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش افزونتر .

آنتونی رابینز : وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید. ارد بزرگ : رنج آدمی را سخت و نیرومند می کند و سختی نشانه پایداری کوهستان .

آنتونی رابینز : نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید.  ارد بزرگ : ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را  نیرومندتر سازند .

آنتونی رابینز : رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.ارد بزرگ : سُرور و امید روان آدمی را می پرورد با وجود اینکه تن رنجور باشد و زخمی .

آنتونی رابینز : طوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید .ارد بزرگ : آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .

آنتونی رابینز : تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.ارد بزرگ : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش انتخاب ننموده شکل نمی گیرد .

آنتونی رابینز : تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است.ارد بزرگ : اگر شور زندگی و امید را ، در وجود خاکستری یاران خویش بارور کنیم تنهایی هیچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد .

آنتونی رابینز : اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد.ارد بزرگ :  ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !

آنتونی رابینز : اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که از آن وحشت داریم ، بطور قطع همان بلائی را که از آن می ترسیم ، به سرمان می آید .ارد بزرگ : بسیار یاد کردن از سختی های زندگی برده گی می آورد .

آنتونی رابینز : بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند . در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم.ارد بزرگ : واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .

آنتونی رابینز :  کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند رابطه ای را به نابودی کشانند و یا آنرا محکمتر کنند برداشت و احساس ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که به آن چیز می دهیم کلماتی که آگاهانه یا نا آگاهانه برای بیان یک وضعیت انتخاب می کنیم بلافاصله معنای آن را در نظرمان دگرگون می کنند و در نتیجه احساسمان را تغییر می دهندارد بزرگ : نگاه درون و برون ما از خویشتن خویش آغاز و بدان خواهد انجامید .

آنتونی رابینز : شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید.ارد بزرگ : زندگی بهترین هدیه ای است که بدست آورده ایم . هدیه ایی برای شاد زیستن .

آنتونی رابینز : بسیاری از ما (بد حال) بودن را طبیعی می دانیم ، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اکنون تصمیم بگیرید که خوشحال باشید ، به این دلیل ساده که زنده اید ، به این دلیل که چنین می خواهید . لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید! ارد بزرگ : اندیشه پرواز گر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .

آنتونی رابینز : اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف تان ایجاد شود .ارد بزرگ : سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاه هتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .

آنتونی رابینز : خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما  بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید.ارد بزرگ : پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند  به راستی هایی باندیشیم .

آنتونی رابینز : بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است.ارد بزرگ : عشق چنان شیفته گی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند .

آنتونی رابینز : احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک).ارد بزرگ : سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست .

آنتونی رابینز : احساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید.ارد بزرگ : پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان عمر باید همراهش داشت .

آنتونی رابینز : مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست.ارد بزرگ : آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی و شکوه زندگی است در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری را از آب می گیرد .

آنتونی رابینز : احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا هر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آهنگی سریعتر پیش ببرید.ارد بزرگ : سکوی پرش و انتخاب بهتر می تواند در هر زمان و مکانی بروز کند  مهم آنست که تا آن زمان ، پاکی و شادی خویش را نگاه داشت .

آنتونی رابینز :  تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید.ارد بزرگ : نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری نجات مان خواهد بخشید .

آنتونی رابینز : قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند .ارد بزرگ : آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش ایمان دارند.

آنتونی رابینز : همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.ارد بزرگ : با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز ساده گیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.

آنتونی رابینز :  نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و  باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست .ارد بزرگ : شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نایی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .

آنتونی رابینز : اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . ارد بزرگ : پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار .

آنتونی رابینز : بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 7 تیر 1396 06:19 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:30 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website offered us with useful information to work
on. You have performed a formidable activity and our entire neighborhood shall be
thankful to you.
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:31 ق.ظ
Hi, this weekend is pleasant in support of me,
as this point in time i am reading this great educational article here at my
home.
جمعه 11 فروردین 1396 05:09 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered
bright clear concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اسماعیل ابراهیمی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ تا چه حد مفید است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :